Yazı dizisinin bu yazısında LibTorch‘da tensörlerin nasıl oluşturulduğunu, erişildiğini ve değiştirildiğini açıklayacağım. LibTorch‘un ne olduğunu, neler yapılabildiğini açıkladığım giriş niteliğindeki yazıyı okumadıysanız o yazıdan başlamanızı tavsiye ederim. Bu noktada bu yazı çok daha uzun olabilirdi ama olabilen tüm sadeliği ama yeterli bilgiyi sağlayacak şekilde süzüldüğünü ve ana referansın dokümantasyonun kendisi olduğunu unutmayın.

ATen tensör kütüphanesi PyTorch‘un tensör işlemleri için arka planda kullandığı kütüphanedir ve C++14 standartlarına uygun olarak yazılmıştır. Tensör tipleri dinamik olarak çözümlenmektedir. Sonuç olarak içinde tuttuğu veri tipi ne olursa olsun ya da CPU/GPU tensörü olursa olsun tek bir tensör arayüzü bizi karşılamaktadır. Tensör sınıfının arayüzünü dokümantasyondan inceleyebilirsiniz.

Tensörler üzerinde işlem yapan yüzlerce fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonların listesine bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Fonksiyon isimlendirmeleriyle ilgili olarak dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta _ karakteriyle biten fonksiyonlar tensör üzerinde değişiklik yapmaktadırlar yani bu fonksiyon çağrılırken tensör C++’da sol taraf referansı (lvalue reference) olarak aktarılmaktadır. Şimdi bu sınıfı kullanmaya başlayalım:

1. Tensör Oluşturma:

1.1 Fabrika Fonksiyonlarını Kullanma

Bu fonksiyonlar Fabrika Tasarım Desenlerinde olduğu gibi çalışıp sonuçta torch::Tensor geri döndüren fonksiyonlardır. Aslında bunlardan bir tanesini ilk yazıda kullanmıştım: torch::rand() fonksiyonu argüman olarak aldığı şekile göre bize tensör geri döndürmektedir. Bu fonksiyonlar:

 • arange: Sıralı tamsayılardan oluşan tensör geri döndürür,
 • empty: İlk değer verilmemiş ,
 • eye: Returns an identity matrix,
 • full: Returns a tensor filled with a single value,
 • linspace: Returns a tensor with values linearly spaced in some interval,
 • logspace: Returns a tensor with values logarithmically spaced in some interval,
 • ones: Returns a tensor filled with all ones,
 • rand: Returns a tensor filled with values drawn from a uniform distribution on [0, 1).
 • randint: Returns a tensor with integers randomly drawn from an interval,
 • randn: Returns a tensor filled with values drawn from a unit normal distribution,
 • randperm: Returns a tensor filled with a random permutation of integers in some interval,
 • zeros: Returns a tensor filled with all zeros.

Linkler Python dokümantasyonuna bağlantı vermektedir. C++ API’da ki işlevleri, parametreleri ve isimli argümanları aynıdır. İsimli argümanların torch::TensorOptions nesnesi vasıtasıyla tanımlanabildiğine, ulaşılabildiğine ve değiştirilebildiğine dikkat edin. Bunu birazdan torch:rand() fonksiyonunda ele alacağım ve diğer fonksiyonlarda da geçerli olacaklar.

Şimdi kullanışlı fabrika fonksiyonlarına yakından bakalım (Not: İlk fonksiyonu detaylı inceleyeceğim, diğerleri için dokümantasyonu kullanmanızı önereceğim. Çünkü API’lar hızlı değişime uğruyor ve senkron tutmak zahmetli olacaktır.):

1.1.1. torch::rand()

Bu fonksiyon [0,1) aralığında rastgele kayan noktalı sayılar üretir. Fonksiyonun protipine bakalım: torch::rand(*size, *, out=None, dtype=None, layout=torch.strided, device=None, requires_grad=False) → Tensor.

Parametreleri

 • size (int): Tensörün şeklini belirlediğimiz parametredir. Tamsayı değerler alır.

İsimli Argümanları

 • out (Tensor, optional) – Çıktı tensörü.
 • dtype (torch.dtype, optional) – Tensör veri tipi.
 • layout (torch.layout, optional) – Tensörün bellekte tutulma yöntemi (dense/strided). Bu seçeneğin ileride ki versiyonlarda kaldırılması planlanmaktadır.
 • device (torch.device, optional) – Tensörün hangi aygıtta saklanacağı (CPU/GPU).
 • requires_grad (bool, optional) – Geri döndürülen tensörün otomatik gradyan işlemine tabii olup olmayacağı.

Kullanımı:

En basit kullanımı şekli verip tensörü kullanmaktır.

torch::Tensor randTensor = torch::rand(/*size:*/{2, 3});

Bu kullanım ilk yazıdan hatırlarsanız şekli 2, 3 olan bir CPU tensörü geri döndürmüştü. Hatırlayacak olursak bu tensörü standart çıkış akımına yazdırırsak aşağıdaki çıktıyı alırız (çıktılardaki kayan noktalı sayıların rastgele olacağını unutmayın):

0.6147 0.6752 0.8963
0.5627 0.4836 0.5589
[ CPUFloatType{2,3} ]

İsimli argümanların kullanımı için önce bu seçenekleri bir torch::TensorOptions nesnesi içerisinde tanımlamamız gerekiyor. Bu seçeneklerin diğer fabrika fonksiyonlarında da aynı şekilde kullanıldığını hatırlatıp alabilecekleri değerlere göz atalım:

 • dtype: kUInt8, kInt8, kInt16, kInt32, kInt64, kFloat32 ve kFloat64,
 • layout: kStrided ve kSparse,
 • device: kCPU ya da kCUDA (birden fazla GPU’nuz varsa aygıt indeksi de alır),
 • requires_grad: true ya da false.

Şimdi seçenekleri kullanarak bir tensör oluşturalım. 32 bitlik kayan noktalı sayıları strided bellek yerleşiminde, 0 numaralı GPU’da otomatik gradyana dahil olacak bir tensör elde etmek için aşağıdaki kod öbeğini kullanabiliriz:

auto options = torch::TensorOptions()
      .dtype(torch::kFloat32)
      .layout(torch::kStrided)
      .device(torch::kCUDA, 0)
      .requires_grad(true);

torch::Tensor randTensor = torch::rand(/*size:*/{2, 3}, options);

Bu seçeneklerden bir veya birkaçını doğrudan fonksiyon olarak da kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonlar bekleneceği üzere torch::TensorOptions nesnesi geri döndürür :

torch::Tensor randTensor = torch::rand(/*size:*/{2, 3}, torch::TensorOptions().dtype(torch::kFloat32));
/* veya 
torch::Tensor randTensor = torch::rand({2, 3}, torch::dtype(torch::kFloat32));
torch::Tensor randTensor = torch::rand({2, 3}, torch::dtype(torch::kFloat32).device(torch::kCUDA, 0));
*/

1.1.2. torch::randint()

Bu fonksiyon verilen iki değer arasında düzgün dağılıma uygun şekilde tamsayılardan oluşan bir tensör geri döndürür. Hemen kullanımına bakalım:

auto intTensor = torch::randint(/*low:*/1, /*high:*/9, /*size:*/{3});

Yukarıdaki tanımlamayla 1 ile 9 arasında 3 elemanı olan bir vektör olacak bir tensör oluşturmuş oluyoruz. Bu tensörün çıktısına bakarsak:

 6
 1
 1
[ CPUFloatType{3} ]

3B bir tensör (tipik olarak bir görüntü verisini taşıyan bir tensör olarak düşünebilirsiniz) oluşturalım:

auto intTensor = torch::randint(/*low:*/1, /*high:*/9, /*size:*/{1920, 1080, 3});

1.1.3. torch::ones()/torch::zeros()

Bu fonksiyonlar isimlerinden anlaşıldığı üzere birler veya sıfırlardan oluşan tensörler oluşturmanızı sağlarlar. Kullanımları yine diğer fonksiyonlarla benzerdir. Örneğin:

auto onesTensor = torch::ones(/*size:*/{5, 10});
auto zerosTensor = torch::zeros(/*size:*/{1, 5, 10});

1.1.4. torch::from_blob()

Çoğunlukla tensörü oluşturacak veriyi başka bir kaynaktan okuyupo bu tensöre aktarırız. Bunu yapabilmek için void* olarak veriyi alan ve tensör geri döndüren kullanışlı bir fonksiyon bulunmaktadır.:

float data[] = {1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 8.0, 9.0, 10.0};
auto blobData = torch::from_blob(data, /*size:*/{2, 5});
/*
 1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10
[ CPUFloatType{2,5} ]
*/

Bu fonksiyonun argümanına gönderilen verinin sahipliğini almaz. Ancak tensör nesnesinin ömrü bittiğinde özgün nesneyi de bellekten siler. Yine isterseniz tensör seçeneklerini kullanabilirsiniz.

auto blobDataD = torch::from_blob(data, {1, 10}, torch::requires_grad(False));

1.1.5. torch::tensor fonksiyonu

Sınıfın kurucu işlevlerini doğrudan kullanan bu fonksiyonla da tensör oluşturmak söz konusudur.

auto tensorInit = torch::tensor({1.0, 2.0, 4.0, 2.0, 3.0, 5.0});

Diğer fabrika fonksiyonlarına dokümantasyona bırakıp şimdi torch::Tensor sınıfının üye fonksiyonlarını inceleyelim.

2. torch::Tensor Sınıf Üye Fonksiyonları

Artık elimizde tensörümüz var ve onun hakkında bilgi almak/değişiklik yapmak istiyoruz. Burada torch::Tensor sınıfının bize sağladığı sınıf üye fonksiyonlarından en önemlilerine göz atalım:

// 1 boyutlu bir tensör oluşturalım
auto tensorInit = torch::tensor({1.0, 2.0, 4.0, 2.0, 3.0, 5.0, 1.0, 2.0, 4.0, 2.0, 3.0, 5.0});
// 2B tensöre dönüştürelim 
tensorInit = tensorInit.reshape({2,6});

// dim() sınıf üye fonksiyonu tensörün kaç boyutlu olduğunu geri döndürür. Örneğimizde 2 olarak:
auto tDims = tensorInit.dim();

// dtype() sınıf üye fonksiyonu tensörün veri tipini geri döndürür. Örneğimizde float olarak:
auto tDtype = tensorInit.dtype();

// sizes() sınıf üye fonksiyonu tensörün tuttuğu verinin şeklini geri döndürür. Örneğimizde [2, 6] olarak:
auto f = tensorInit.sizes();

3. Tensör Elemanlarına Erişim, İndeksleme ve Değiştirme

Tensör elemanlarına erişim için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Öncelikle torch::Tensor sınıf üye fonksiyonlarından bir tanesi torch::Tensor.data_ptr() fonksiyonunu kullanarak tüm veriye erişebiliriz. Alternatif olarak data()fonksiyonunu kullanıp Python‘da olduğu gibi bir elemanına erişmek mümkündür.

auto tensorInit = torch::tensor({1.0, 2.0, 4.0, 2.0, 3.0, 5.0, 11.0, 12.0, 14.0, 12.0, 13.0, 15.0});
tensorInit = tensorInit.reshape({2,6});

// void* türünden bir gösterici (pointer) geri döndürür
auto pDataVoid = tensorInit.data_ptr();
// veri tipinin float olduğu varsayımıyla dönüştürüp göstericiyi kullanarak elemanlara ulaşabiliriz. 
auto pDataFloat = static_cast<float*>(pDataVoid);
std::cout << pDataFloat[7] << "\n"; // İki boyutta [1][1] tek boyutta 7. eleman yani 12

// Alternatif olarak 
// Doğrudan 1,0 indeksinde bulunan veriye data fonksiyonu ile de ulaşabiliriz.
std::cout << tensorInit.data()[1][1] <<"\n" ; // örnekte 12

LibTorch ile veriye erişim için torch::Tensor kütüphanesinin sunduğu bir diğer alternatif ve tavsiye edilen yöntemse accessor kullanımıdır. Burada CPU ve GPU için ayrı accessor kullanmak gerekmektedir. Önce bir CPU tensörü için ardından da GPU tensörü için bu işlemi kullanalım:

auto tensorInit = torch::tensor({1.0, 2.0, 4.0, 2.0, 3.0, 5.0, 11.0, 12.0, 14.0, 12.0, 13.0, 15.0});
tensorInit = tensorInit.reshape({2,6});

auto tensorInitAccessor = tensorInit.accessor<float, 2>();
for (int i = 0; i < tensorInitAccessor.size(0); i++)
  for (int j = 0; j < tensorInitAccessor.size(1); j++) {
    std::cout << "Data in position " << i << "-" << j << ": " << tensorInitAccessor[i][j] << "\n";
  }

Bu kullanımda dikkat edilecek husus accessor nesnenin şablon parametrelerine veri tipi olan float ve boyutu gösteren 2 göndermemiz gerektiğidir. Yani farklı veri tipi ve boyutlar için bir özelleşme gerekecektir. Yani işleri çokta kısalttığını söyleyemem. Dokümantasyonun iddiası daha hızlı erişim sağladığı yönünde ama gösterici kullanımının yavaş olmasını pek mümkün görmediğim için büyük bir tensörde tüm elemanlara ulaşmayı test etmek istedim:

#include <iostream>
#include <torch/torch.h>
#include <chrono>

int main() {
  using namespace std::chrono;
  
  const int HEIGHT = 1920, WIDTH = 1080, CH = 300;
  long double sum = 0;
  
  auto randBigTensor = torch::rand({HEIGHT, WIDTH, CH});
  
  auto start = high_resolution_clock::now();
  auto tensorInitAccessor = randBigTensor.accessor<float, 3>();
  for (int i = 0; i < tensorInitAccessor.size(0); i++)
    for (int j = 0; j < tensorInitAccessor.size(1); j++)
      for (int k = 0; k < tensorInitAccessor.size(2); k++) {
        sum += (tensorInitAccessor[i][j][k]) / 1000;
      }
  auto end = high_resolution_clock::now();
  duration<double> time_span = duration_cast<duration<double>>(end - start);
  std::cout << "It took me " << time_span.count() << " seconds (Using accesscor). Sum = " << sum << "\n";

  sum = 0;
  start = high_resolution_clock::now();
  auto pDataVoid = randBigTensor.data_ptr();
  auto pDataFloat = static_cast<float *>(pDataVoid);
  for (int i = 0; i < (HEIGHT * WIDTH * CH); i++)
    sum += (pDataFloat[i]) / 1000;
  end = high_resolution_clock::now();
  time_span = duration_cast<duration<double>>(end - start);
  std::cout << "It took me " << time_span.count() << " seconds (Using data_ptr). Sum = " << sum << "\n";
  
  return 0;
}

Sonuçlar aslında beklediğim gibi oldu. En hızlısı veri göstericiyi alıp veriye erişmek oldu. Ama bu testi farklı boyutlarda hatta ideali uygulamanızda kullanacağınız tensör boyutlarıyla test etmek daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum.

It took me 18.573 seconds (Using accesscor). Sum = 311033
It took me 4.24126 seconds (Using data_ptr). Sum = 311033

Bazen bu verinin belirli elemanlarına erişmek isteyebiliriz. Bu durumda Python‘dan alışık olduğumuz Indexing API kullanımı daha kolay olacaktır. Bu API’de hem okuma hem de yazma işlemi yapmak mümkündür:

auto randTensor = torch::rand({100, 100, 3});

//1,0,5 konumundaki eleman
std::cout << randTensor.index({1,0,5}); 

// Slice fonksiyonuyla 0.boyuttaki verileri 1.indeksten başlayıp 10'a kadar 2'şer artan şekilde alır ve diğer iki eksende 0. indekse denk gelen elemanları gösterir. Burada `torch::indexing` isim alanının eklendiğine dikkat edin. 
using namespace torch::indexing;
std::cout << randTensor.index({Slice(/*start_idx:*/1, /*stop_idx:*/10, /*step:*/2), 0, 0})}); 

//1,0,5 konumundaki elemana değer atama
randTensor.index({1,0,5}) = 0.05

Indexing API’nin Python ve C++ için kullanımının kıyaslaması için bağlantıya tıklayın.

4. Dönüşüm İşlemleri

Bu yazıyı bitirmeden önce son olarak tensörlerin dönüşüm işlemlerine bakalım. Burada ilk oluşturma esnasında belirlediğimiz tensör seçeneklerini dönüştürmek mümkündür.

auto sourceTensor = torch::randn({2, 3}, torch::kFloat16);

// Veri tipini dönüştürme
auto floatTensor32 = sourceTensor.to(torch::kFloat32);

// Aygıt tipine göre dönüştürme
auto gpuTensor = floatTensor32.to(torch::kCUDA);

Evet yazının sonuna geldik. Yazı dizisinin bir sonraki yazısında artık modellere doğru geçiş yapacağımız yazı hazır olduğunda bu yazının altına bağlantıyı ekleyeceğim.

Dizinin diğer yazıları:

 1. C++ Derin Öğrenme-1 Pytorch C++ API LibTorch Giriş

 2. C++ Derin Öğrenme-3 Pytorch C++ API LibTorch Modelleri Çalıştırma